Impact: Fast Touring

Proqnozlar: Fast Touring

Tez Touring Market təsiri

Market Share potensial illik xalis gəlir

FAST TOURING: MARKET proyeksiya XÜLASƏSİ
 
 
 
 
Market ShareSərnişinlərinPax / GünRuns / GünQayıqlarPax / RunÜmumi gəlirÜmumi XərcləriXalis gəlirlər
2010 təşkil18,418,1571,307,689,133
10% Share1,841,8165,0461,26212710130,768,91371,351,20059,417,713
20% Share3,683,63110,0922,52319014261,537,827108,672,400152,865,427
30% Share5,525,44715,1383,78525415392,306,740145,277,840247,028,900

Planlaşdırılan Mənfəət və Zərər Hesabatı

FAST TOURING: proqnozlaşdırılır GƏLİR STATMENT
 
# Qayıq yerləşən104070100127
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Satış10,296,76541,598,93074,254,090109,259,589142,922,469
Əməliyyat xərcləri3,848,504-15,547,956-27,753,101-40,836,706-53,418,495-
Ümumi Margin6,448,26126,050,97446,500,98968,422,88389,503,974
Amortizasiya256,944-3,840,278-12,920,139-21,954,861-30,834,722-
G & A936,367-3,782,925-6,752,520-9,935,851-12,997,087-
Faiz Gəlirləri85,916197,770241,698276,926382,671
Faiz xərcləri900,000-4,350,000-9,000,000-12,750,000-15,330,000-
Pretax gəlir4,440,86514,275,54218,070,02724,059,09730,724,835
Mənfəət Vergisi1,332,259-4,282,663-5,421,008-7,217,729-9,217,451-
Xalis gəlirlər3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Amortizasiya256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Faiz Gəlirləri85,916-197,770-241,698-276,926-382,671-
Faiz xərcləri900,0004,350,0009,000,00012,750,00015,330,000
Mənfəət Vergisi1,332,2594,282,6635,421,0087,217,7299,217,451
Xalis gəlirlər5,511,89322,268,04939,748,46858,487,03276,506,887

Planlaşdırılan Balans

FAST TOURING: proqnozlaşdırılır BALANS
 
 
r 4
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
AKTİVLƏR
Cari aktivlər
/ Əmanətlər yoxlanılması4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411
Hesablama debitor102,968415,989742,5411,092,5961,429,225
Inventar30,250120,500210,625300,750381,750
Digər aktivlər25,00025,00025,00025,00025,000
Cəmi aktivlər4,454,0356,154,1867,470,3968,772,46113,615,386
Əsas vəsaitlər
Dəyəri30,250,000120,500,000210,625,000300,750,000381,750,000
Acc'd Depr256,944-4,097,222-17,017,361-38,972,222-69,806,944-
Xalis əsas vəsaitlər29,993,056116,402,778193,607,639261,777,778311,943,056
CƏMİ AKTİVLƏR34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441
ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL
Öhdəliklər
Cari öhdəliklər
Hesablama ödəniləcək məbləğlər38,485155,480277,531408,367534,185
Digər qısamüddətli öhdəliklər50,00050,00050,00050,00050,000
Ümumi Kömək öhdəliklər88,485205,480327,531458,367584,185
Uzun Müddətli Öhdəliklər26,250,000101,250,000165,000,000217,500,000250,875,000
Cəmi öhdəliklər26,338,485101,455,480165,327,531217,958,367251,459,185
Ədalət
Ümumi Fond500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Capital ilə ödənilən əlavə4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Bölüşdürülməmiş mənfəət3,108,60513,101,48525,750,50442,591,87264,099,256
Ümumi kapital8,108,60521,101,48535,750,50452,591,87274,099,256
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441

Planlaşdırılan Pul vəsaitlərinin hərəkəti

FAST TOURING: proqnozlaşdırılan pul vəsaitlərinin hərəkəti
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİNDƏN
Xalis gəlirlər3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Xalis gəlir barışmaq Düzəlişlər
: əməliyyatlar təmin xalis pul
Dəyişməsi:
Hesablama debitor102,968-313,022-326,552-350,055-336,629-
Hesablama ödəniləcək məbləğlər38,485116,995122,051130,836125,818
Digər aktivlər25,000-----
Amortizasiya256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Inventar30,250-90,250-90,125-90,125-81,000-
Digər öhdəliklər50,000----
Əməliyyat Activities ilə xalis pul vəsaitləri3,295,81713,546,88025,274,53338,486,88552,050,296
İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏN
Avadanlıq30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000-
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000-
MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN
LTD Borc30,000,00090,000,00090,000,00090,000,00081,000,000
LTD Paydowns3,750,000-15,000,000-26,250,000-37,500,000-47,625,000-
Kapital qoyuluşları5,000,0003,000,0002,000,000--
Dividend ödənişlər-----
Maliyyələşdirilməsi Activities ilə xalis pul vəsaitləri31,250,00078,000,00065,750,00052,500,00033,375,000
Dövr üzrə xalis pul artım4,295,8171,296,880899,533861,8854,425,296
Dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri-4,295,8175,592,6976,492,2307,354,115
Dövrünün sonuna pul vəsaitləri4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411

xülasə